Inspecties

 

NEN 1010 keuring

Een NEN1010 keuring wordt uitgevoerd volgens de methodiek zoals beschreven in de NEN1010. De Installatie is getoetst aan de norm die ten tijde van aanleg, of tijdens de laatste wijziging van kracht waren. Het doel van deze inspectie is, gebreken bij oplevering van de installatie en ontstane gebreken bij gebruik ervan te ontdekkend welke een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken. Met een NEN1010 rapport is aannemelijk te maken dat de installatie voldoet aan de in het bouwbesluit geldende verplichtingen.

Keuring installatie

NEN 3140 keuring 

Een NEN3140 keuring is een toetsing van de elektrische veiligheid, maar ook het gebruik van de installatie en de arbeidsmiddelen. Deze keuring is van belang bij een bedrijf waar medewerkers met elektrische middelen werken. Een kok met een mixer is zo’n voorbeeld. Met een rapport van een goedgekeurde installatie volgens NEN3140 is het vermoeden van overeenstemming met de Arbo-wet voor wat betreft de veiligheid van de betrokken en installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

Elektrische inspectie

Scope10

Het doel van de NTA 8220 / Scope10 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Met een Scope 10 keuring kunt u aantonen dat uw elektrische installatie voldoet aan de door de verzekering gestelde eisen. Naast het beoordelen van de elektrisch installatie op brandrisico, moet ook worden beoordeeld of er in de nabijheid van de installatie brandbare materialen aanwezig zijn. Het beoordelen van een nieuwe, uitbreiding van of wijziging aan een elektrische installatie is niet opgenomen in de NTA 8220 / Scope10.

Thermografie

Thermografie is een techniek die toegepast wordt om een probleem in een vroeg stadium te kunnen waarnemen. Hierdoor kan uitval of grote schade voorkomen worden.

Keuring elektrische installatie
Inspectie elektrische installatie